سامانه مدیریت امور نخبگان

دفتر نخبگان استان همدان - بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه تحقیقاتی مقاومت مصالح و مکانیک مواد دانشگاه بوعلی سینا

Category List
visit_khak__0000_img_1297.jpg
visit_khak__0001_img_1299.jpg
visit_khak__0002_img_1300.jpg
visit_khak__0003_img_1302.jpg
visit_khak__0004_img_1305.jpg
visit_khak__0005_img_1308.jpg
visit_khak__0006_img_1309.jpg
visit_khak__0007_img_1310.jpg
visit_khak__0008_img_1314.jpg

 

 

 

Phoca Gallery