سامانه مدیریت امور نخبگان

دفتر نخبگان استان همدان - بازدید دانش آموزان سمپاد همدان از نیروگاه شهید مفتح
Category List
بازدید دانش آموزان سمپاد همدان از نیروگاه شهید مفتح
بازدید دانش آموزان سمپاد همدان از نیروگاه شهید مفتح
بازدید دانش آموزان سمپاد همدان از نیروگاه شهید مفتح
بازدید دانش آموزان سمپاد همدان از نیروگاه شهید مفتح
بازدید دانش آموزان سمپاد همدان از نیروگاه شهید مفتح

 

 

 

Phoca Gallery