سامانه مدیریت امور نخبگان

دفتر نخبگان استان همدان
Phoca Gallery
اردوی جهادی پزشکیاردوی جهادی پزشکی (14)
بازدید دانش آموزان فرزانگان از آزمایشگاه مکانیک دانشگاه بوعلی سینابازدید دانش آموزان فرزانگان از آزمایشگاه مکانیک دانشگاه بوعلی سینا (5)
گردهمایی مدیران و عوامل اجرایی مدارس سمپاد همدانگردهمایی مدیران و عوامل اجرایی مدارس سمپاد همدان (2)
نخستین جلسه نشست با اساتید برجسته و نخبه دانشگاهی نخستین جلسه نشست با اساتید برجسته و نخبه دانشگاهی  (4)
افتتاحیه جشنواره دانش آموزی جابرابن حیانافتتاحیه جشنواره دانش آموزی جابرابن حیان (3)
نشست با مدیران دبیرستان های سمپاد شهر همداننشست با مدیران دبیرستان های سمپاد شهر همدان (3)
نخستین همایش کسب ثروت در حوزه برنامه نویسی ICTنخستین همایش کسب ثروت در حوزه برنامه نویسی ICT (5)
پیش رویداد کارآفرینی پیام نتپیش رویداد کارآفرینی پیام نت (3)
بازدید علمی نخبگان و استعدادهای برتر استان همدان از تأسیسات نفت و گاز منطقه عسلویه بازدید علمی نخبگان و استعدادهای برتر استان همدان از تأسیسات نفت و گاز منطقه عسلویه  (6)
اردوی جهادی پزشکی – خدماتی بنیاد نخبگان استان همدان اردوی جهادی پزشکی – خدماتی بنیاد نخبگان استان همدان  (16)
نخستین گردهمایی روسای بنیادهای نخبگان پهنۀ غرب در همداننخستین گردهمایی روسای بنیادهای نخبگان پهنۀ غرب در همدان (7)
نشست دکتر ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دبیر شورای نخبگان با منتخبان نخبه استان همدان نشست دکتر ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دبیر شورای نخبگان با منتخبان نخبه استان همدان  (5)
حضور دکتر علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جمع شرکت های دانش بنیان استان همدان حضور دکتر علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جمع شرکت های دانش بنیان استان همدان  (7)
بازدید دانش آموزان سمپاد همدان از نیروگاه شهید مفتحبازدید دانش آموزان سمپاد همدان از نیروگاه شهید مفتح (5)
بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه تحقیقاتی مقاومت مصالح و مکانیک مواد دانشگاه بوعلی سینابازدید دانش آموزان از آزمایشگاه تحقیقاتی مقاومت مصالح و مکانیک مواد دانشگاه بوعلی سینا (9)
بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان همدان از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان 1بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان همدان از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان 1 (8)
کارگاه آموزشی مدیریت و تفکر استراتژیک در تجاری سازی ایده هاکارگاه آموزشی مدیریت و تفکر استراتژیک در تجاری سازی ایده ها (8)
سفر معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان به استان همدانسفر معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان به استان همدان (22)
اردوی فرهنگی کوهنوردی برادران- تیرماه 93اردوی فرهنگی کوهنوردی برادران- تیرماه 93 (7)
طبیعتطبیعت (1)

 

Phoca Gallery